web analytics Erzincan Sağlık İl Müdürlüğü
 

İhale İlanları
Nöbetçi Eczane

27.03.2017
Erzincan  için  nöbetçi eczane 

ÇİÇEK ECZANESİ

Hava Durumu


 
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

 GÖREV VE YETKİLER

1. Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması
ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,
2. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il
düzeyinde uygulamaları belirlemek,
3. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin
veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve
yaptırmak,
4. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak,
kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa
ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,
5. Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin
yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan
alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
6. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin mesleki eğitimi ve gelişimi için eğitim
materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma
ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
7. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi  metotlarının etkililiği,
verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukuki, organizasyonel ve ekonomik etkileri
konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları
ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,
8. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini
artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik
etmek,
9. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin
iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve
sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve
sürdürmek,
10. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya
yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu
bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,
11. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi,
teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi
için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya
hazırlatmak,
12. İl Müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,
13. Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde
hedef ve stratejilerini belirlemek,
14. Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlernelerin il düzeyinde uygulanıp
uygulanmadığını takip ve kontrol etmek,
15. il genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev
ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
16. Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin belirli periyotlarla denetimini
yapmak,
17. Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve
uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,
18. Görev alanına giren diğer konularda gereken denetlemeleri yapmak.

 

 FAALİYETLER
.
 HEDEFLER
.
 EĞİTİMLER
.
 İLETİŞİM

İletişim Bilgileri :

Şube Müdürü :   Ünsal SARIOĞLU
Telefon :  0 446 226 58 20  Telefaks :  0 446 226 58 10
Dahili :  142  


 


Sağlık Bakanlığı  Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü - 2012 - Tüm Hakları Saklıdır.